3w Project [logotyp]

O mnie

Programowanie ma w sobie co?? magicznego. Niczym za dotkni?ciem czarodziejskiej ró??d??ki powo??uje si? do ??ycia, pierwotnie bezduszne maszyny, a nawet tworzy ca??e ??wiaty. Jest wspania??ym narz?dziem do kreacji, któr? ogranicza jedynie ludzka wyobra??nia. Potrafi uzale??ni?. Dlatego w??a??nie jestem programist?, nie tylko z wykszta??cenia, ale przede wszystkim z pasji tworzenia i ch?ci ulepszania ??wiata.

Czy?? to nie magia, ??e ci?g pozornie chaotycznie zapisanych znaków potrafi powo??a? do istnienia co??, czego jeszcze przed chwil? nie by??o? To w??a??nie ten zachwyt nad tworzeniem pchn??? mnie na Politechnik? ?ódzk?, gdzie w 2008 roku obroni??em prac? magistersk? z programowania. To dzi?ki niemu, od wielu lat, z powodzeniem pracuj? jako programista, wci??? nie mog?c si? nadziwi?, jak wiele mo??liwo??ci daje programowanie.

Zwykle Moja praca rozpoczyna si? na etapie przekodowanej grafiki a ko??czy na wdro??eniu projektu. Najcz???ciej przy pracy wykorzystuje PHP+MySql, chocia?? Ajax, Java Script , PostgeSql, Oracle czy HTML+CSS nie s? mi obce.

Swoj? pasj? i technicznymi umiej?tno??ciami zara??am swoich Klientów, oferuj?c programowanie na najwy??szym poziomie.

Zapraszam do wspó??pracy

Robert Turski

Ostatnia realizacja

Skalowacz.pl